Элджей

ЭЛДЖЕЙ – CALIFORNIA (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЭЛДЖЕЙ – HEY, GUYS (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЭЛДЖЕЙ – LEGO (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЭЛДЖЕЙ – SUZUKI (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЭЛДЖЕЙ – ВОЛКИ (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЭЛДЖЕЙ – ДИСКОННЕКТ (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЭЛДЖЕЙ – МИНИМАЛ (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЭЛДЖЕЙ, ISTREFI, ERA – SAYONARA ДЕТКА (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЭЛДЖЕЙ, SORTA – AQUA (МИНУС, МИНУСОВКА)