Каплан А.

КАПЛАН А. – ГЛАЗАМИ (МИНУС, МИНУСОВКА)
КАПЛАН А. – ЛИСТОПАД (МИНУС, МИНУСОВКА)